Datenschutzbestimmungen GreenResults OÜ

https://www.dutchgreenalternative.nl

 

Over ons beleid inzake gegevensbescherming

GreenResults OÜ achtet auf Ihre Privatsphäre. Daher verarbeiten wir nur Daten, die wir für die (Verbesserung) unserer Dienste benötigen, und wir gehen sorgfältig mit den Informationen um, die wir über Sie und Ihre Nutzung unserer Dienste gesammelt haben. Wir geben Ihre Daten niemals zu kommerziellen Zwecken an Dritte weiter.

Diese Datenschutzpolitik gilt für die Nutzung der Website und der von ihr abgerufenen Dienste von GreenResults OÜ. Der Stichtag für die Gültigkeit dieser Bedingungen ist der 03.03.2022, mit der Veröffentlichung einer neuen Version erlischt die Gültigkeit aller vorherigen Versionen. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, welche Informationen über Sie von uns gesammelt werden, wo diese Informationen verwendet werden und mit wem und unter welchen Bedingungen diese Informationen an Dritte weitergegeben werden können. Wir erläutern auch, wie wir Ihre Daten speichern, wie wir Ihre Daten vor Missbrauch schützen und welche Rechte Sie in Bezug auf die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten haben.

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, van wie u de contactgegevens vindt aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.

Webwinkelsoftware

 

 

WooCommerce

 

Onze winkel is ontwikkeld met de software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u verstrekt voor onze diensten worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce vertrouwt op de overeenkomst die wij met hen hebben om redelijke veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten het gebruik van SSL-encryptie en een strikt wachtwoordbeleid.

WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie over uw gebruik van de software te verzamelen, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens te delen binnen haar eigen groep om de diensten verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

 

Onze winkel is ontwikkeld met de software van WooCommerce, wij hebben AndersVimexx gekozen voor onze webhosting. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor onze diensten zullen met deze partij worden gedeeld. AndersVimexx heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersVimexx is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht redelijke veiligheidsmaatregelen te nemen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan uit het gebruik van SSL-encryptie en een strikt wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

Web hosting

Vimexx

 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van [LEVERANCIER]. LEVERANCIER] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. LEVERANCIER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies en het ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De [LEVERANCIER] is door het contract tot geheimhouding verplicht.

E-mail en distributielijsten

 

 

SendinBlue

 

Onze website maakt gebruik van SendinBlue, een externe provider, om het e-mailverkeer van onze website en de verzending van nieuwsbrieven te beheren. Alle bevestigingsmails die u via onze website en webformulieren ontvangt, worden verzonden via de servers van SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verstuurd, vindt u een "unsubscribe"-link. Als u op deze link klikt, zult u niet langer e-mails van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website aanzienlijk beïnvloeden! Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden, opgeslagen en opgehaald door SendinBlue. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die informatie verschaffen over of e-mails worden geopend en gelezen. Bovendien verwerkt SendinBlue informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails om de kwaliteit van de dienst te verbeteren; deze gegevens worden gedurende enkele dagen opgeslagen30. SendinBlue behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en om in dit kader informatie met derden te delen.

Vimexx

 

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en vervalsing van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerker

 

 

Mollie

 

Voor de afhandeling van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede uw betalingsinformatie, zoals uw bankgegevens of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor derden worden ingeschakeld. Mollie zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan.

Recensies

 

 

Judge.me

Wij verzamelen beoordelingen via het platform [LEVERANCIER]. Wanneer u een recensie over [LEVERANCIER] indient, dient u uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. LEVERANCIER] deelt deze informatie met ons, zodat wij de recensie aan uw bestelling kunnen koppelen. [LEVERANCIER] publiceert uw naam en stad

ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan [LEVERANCIER] contact met u opnemen om een verklaring af te leggen over uw beoordeling. Als wij u vragen om een recensie in te dienen, zullen wij uw naam en e-mailadres delen met [LEVERANCIER]. Zij zullen deze informatie alleen gebruiken om u te vragen een recensie in te dienen. LEVERANCIER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. LEVERANCIER] behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om diensten te verlenen waarvoor wij aan [LEVERANCIER] toestemming hebben gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor [LEVERANCIER] derden inschakelt.

Verzending en logistiek

 

 

DHL

 

Wanneer u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor de leveringen. Daarom is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats aan DHL doorgeven. DHL zal deze gegevens alleen gebruiken om de overeenkomst uit te voeren. Indien DHL onderaannemers inschakelt, zal DHL uw gegevens ook aan deze partijen verstrekken.

Facturering en boekhouding

 

 

MoneyBird

 

Wij maken gebruik van de diensten van MoneyBird voor onze administratie en boekhouding. Wij geven uw naam, adres en woonplaats door, alsmede gegevens over uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden op een beschermde manier doorgegeven en opgeslagen. MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird zal uw persoonlijke gegevens niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruiken.

Externe distributiekanalen

 

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met het oog op het verlenen van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd rechtstreeks verband houdt met de door u geplaatste bestelling. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien u ons informatie verstrekt en wij deze informatie - behalve op uw verzoek - gebruiken om op een later tijdstip contact met u op te nemen, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Al deze derden zijn tot geheimhouding verplicht krachtens een overeenkomst tussen hen en ons of krachtens een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

De gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het oog op de verdere verbetering van onze diensten. Deze gegevens (bv. uw IP-adres, uw webbrowser en uw besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking bij belasting- en strafrechtelijke onderzoeken

Gegebenenfalls kann GreenResults OÜ gesetzlich verpflichtet sein, Ihre Daten im Zusammenhang mit steuerlichen oder strafrechtlichen Ermittlungen der Behörden weiterzugeben. In einem solchen Fall sind wir gezwungen, Ihre Daten weiterzugeben, aber wir werden dies im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten tun.

biedt aan zich ertegen te verzetten.

Opslagtijden

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten. Indien u ons hiervan op de hoogte brengt, zullen wij dit ook beschouwen als een verzoek om te worden vergeten. In overeenstemming met de toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen te bewaren die uw (persoons)gegevens bevatten; wij zullen deze gegevens dan ook bewaren zolang de betreffende periode loopt. Medewerkers zullen echter geen toegang meer hebben tot uw klantprofiel en de documenten die wij op basis van uw instructies hebben aangemaakt.

Uw rechten

Onder de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij kopieën van uw gegevens alleen naar uw e-mailadres dat wij al kennen. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u te identificeren. Ingevulde verzoeken worden bewaard, vergeten verzoeken worden geanonimiseerd. U ontvangt alle kopieën en gegevens in het machineleesbare formaat dat wij in onze systemen gebruiken. U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de autoriteit voor persoonsgegevens indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens niet correct gebruiken.

Recht op inzage

U hebt te allen tijde recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of hebben laten verwerken en die op u betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn. U kunt een verzoek in die zin richten tot onze contactpersoon voor kwesties inzake gegevensbescherming. U zult binnen enkele dagen een antwoord op uw verzoek ontvangen30. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens naar het e-mailadres waarover wij beschikken, samen met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met vermelding van de categorie waaronder wij ze bewaren.

Recht op correctie

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op u betrekking hebben of die naar u kunnen worden herleid, te laten wijzigen. U kunt een verzoek in die zin richten tot onze contactpersoon voor kwesties inzake gegevensbescherming. U zult binnen enkele dagen een antwoord op uw verzoek ontvangen30. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging op het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht om verwerking te beperken

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken of behandelen en die op u betrekking hebben of tot u kunnen worden herleid, te beperken. U kunt een verzoek in die zin richten tot onze contactpersoon voor kwesties inzake gegevensbescherming. U zult binnen enkele dagen een antwoord op uw verzoek ontvangen30. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging op het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens niet langer zullen worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht van overdraagbaarheid

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op u persoonlijk betrekking hebben of die tot u kunnen worden herleid, door een andere instantie te laten uitvoeren. U kunt een verzoek in die zin richten tot onze contactpersoon voor kwesties inzake gegevensbescherming. U zult binnen enkele dagen een antwoord op uw verzoek ontvangen30. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt, naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij in een dergelijk geval onze diensten niet langer kunnen verlenen, aangezien de veilige interconnectie van bestanden niet langer gegarandeerd is.

Recht van bezwaar en andere rechten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch oder im Namen von GreenResults OÜ zu widersprechen, wenn dies erforderlich ist. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bis zur Erledigung Ihres Widerspruchs unverzüglich einstellen. Wenn

uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij u kopieën en/of afschriften verstrekken van de gegevens die wij hebben verwerkt (of aan het verwerken zijn), waarna wij de verwerking van de gegevens definitief zullen stopzetten. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u denkt dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor

Gegevensbescherming.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker kan krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn toegang tot deze gegevens te verlenen. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de ontvangen analytics-gegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derden

Indien softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, zal dit worden aangegeven in dit privacybeleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest actuele versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij nu al gegevens over u verwerken, zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte brengen.

Contact gegevens

GreenResults OÜ

 

Tornimäe 310145 Tallinn, Estonia

(062) 441-4138 thomas@dutchgreenalternative.com

Contactpersoon voor kwesties inzake gegevensbescherming

Thomas Sondermeijer