Gratis verzending bij bestellingen van meer dan €65

Word lid van onze Facebook-gemeenschap

Privacybeleid GreenResults OÜ

https://www.dutchgreenalternative.nl

 

Over ons beleid inzake gegevensbescherming

GreenResults OÜ respecteert uw privacy. Daarom verwerken we alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan we zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij delen uw gegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten diensten van GreenResults OÜ. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 03/03/2022, met het uitbrengen van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waar deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie kan worden gedeeld met derden. Wij leggen ook uit hoe wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens u vindt aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.

Software voor webwinkels

 

 

WooCommerce

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u verstrekt voor onze diensten worden gedeeld met deze partij. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. WooCommerce vertrouwt op de overeenkomst die wij met hen hebben om redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten het gebruik van SSL-codering en een strikt wachtwoordbeleid.

WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de diensten verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WooCommerce, wij hebben AndersVimexx gekozen voor onze webhosting. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor onze diensten worden met deze partij gedeeld. AndersVimexx heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. AndersVimexx is op grond van het contract dat wij met hen hebben verplicht redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan uit het gebruik van SSL-encryptie en een strikt wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

Webhosting

Vimexx

 

Wij betrekken webhosting- en e-maildiensten van [LEVERANCIER]. LEVERANCIER] verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. LEVERANCIER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De [LEVERANCIER] is contractueel verplicht tot geheimhouding.

E-mail en distributielijsten

 

 

SendinBlue

 

Onze website maakt gebruik van SendinBlue, een externe provider, om het e-mailverkeer vanaf onze website en het verzenden van nieuwsbrieven te beheren. Alle bevestigingse-mails die u ontvangt via onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, vindt u de link "Uitschrijven". Als u op deze link klikt, zult u niet langer e-mails van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website aanzienlijk verminderen! Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden, opgeslagen en opgehaald door SendinBlue. SendinBlue gebruikt cookies en andere internettechnologieën die informatie geven over of e-mails geopend en gelezen worden. Daarnaast verwerkt SendinBlue informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails om de kwaliteit van de service te verbeteren; deze gegevens worden enkele dagen opgeslagen30 . SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar diensten verder te verbeteren en om in deze context informatie door te geven aan derden.

Vimexx

 

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en vervalsing van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerker

 

 

Mollie

 

Voor de verwerking van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankgegevens of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle bovenstaande waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens gelden ook voor de onderdelen van de dienstverlening van Mollie waarvoor derden worden ingeschakeld. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Beoordelingen

 

 

Rechter.me

Wij verzamelen beoordelingen via het platform [LEVERANCIER]. Wanneer u een recensie indient op [LEVERANCIER], moet u uw naam, woonplaats en e-mailadres opgeven. LEVERANCIER] deelt deze informatie met ons, zodat wij de beoordeling kunnen koppelen aan uw bestelling. [LEVERANCIER] publiceert uw naam en woonplaats.

ook op zijn eigen website. In sommige gevallen kan [LEVERANCIER] contact met u opnemen om een verklaring af te leggen over uw recensie. Als wij u vragen een recensie in te dienen, delen wij uw naam en e-mailadres met [LEVERANCIER]. Zij zullen deze informatie alleen gebruiken om u te vragen een recensie in te dienen. LEVERANCIER] heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. LEVERANCIER] behoudt zich het recht voor derden in te schakelen om diensten te verlenen waarvoor wij [LEVERANCIER] toestemming hebben gegeven. Alle bovenstaande garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens gelden ook voor de onderdelen van de dienstverlening waarvoor [LEVERANCIER] derden inschakelt.

Verzending en logistiek

 

 

DHL

 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u af te leveren. Voor de levering maken wij gebruik van de diensten van DHL. Daarom is het noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats aan DHL doorgeven. DHL zal deze gegevens alleen gebruiken om de overeenkomst uit te voeren. Indien DHL onderaannemers inschakelt, zal DHL uw gegevens ook aan deze partijen verstrekken.

Facturering en boekhouding

 

 

MoneyBird

 

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij geven uw naam, adres en woonplaats door en gegevens over uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd overgedragen en opgeslagen. MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe distributiekanalen

 

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het leveren van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door u geplaatste bestelling. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u ons informatie verstrekt en wij deze informatie - behalve op uw verzoek - gebruiken om op een later tijdstip contact met u op te nemen, vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht door een overeenkomst tussen hen en ons of door een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt om onze diensten verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, uw webbrowser en uw besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking in fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

Indien nodig kan GreenResults OÜ wettelijk verplicht zijn uw gegevens te verstrekken in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek door de autoriteiten. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om uw gegevens te delen, maar wij zullen dit doen voor zover de wet dit toestaat.

biedt aan zich ertegen te verzetten.

Opslagtijden

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Als u ons hiervan op de hoogte stelt, beschouwen wij dit ook als een verzoek om vergeten te worden. Op grond van geldende administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren; wij bewaren deze gegevens dus zolang de betreffende periode loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en de documenten die wij op basis van uw instructies hebben aangemaakt.

Uw rechten

Volgens de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de door of namens ons verwerkte persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Om misbruik te voorkomen, sturen wij kopieën van uw gegevens alleen naar het bij ons bekende e-mailadres. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen wij u vragen u te identificeren. Ingevulde verzoeken worden bewaard, vergeten verzoeken worden geanonimiseerd. U ontvangt alle kopieën en gegevens in het machinaal leesbare formaat dat wij in onze systemen gebruiken. U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit voor persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens niet correct gebruiken.

Recht van inspectie

U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of hebben laten verwerken en die op u betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor gegevensbescherming. U ontvangt binnen enkele dagen een reactie op uw verzoek30. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens naar het bij ons bekende e-mailadres, samen met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens bewaren.

Recht op correctie

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op u betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, te laten wijzigen. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor gegevensbescherming. U ontvangt binnen enkele dagen een reactie op uw verzoek30. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken of behandelen en die op u betrekking hebben of tot u herleidbaar zijn, te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor gegevensbescherming. U ontvangt binnen enkele dagen een reactie op uw verzoek30. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens niet langer worden verwerkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die op u persoonlijk betrekking hebben of die tot u herleidbaar zijn, door een andere instantie te laten uitvoeren. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor gegevensbescherming. U ontvangt binnen enkele dagen een reactie op uw verzoek30. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën of afschriften van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt, naar het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer leveren, aangezien de veilige onderlinge verbinding van bestanden niet meer gegarandeerd is.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van GreenResults OÜ. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens onmiddellijk stopzetten totdat uw bezwaar is opgelost. Indien

uw bezwaar gerechtvaardigd is, zullen wij u kopieën en/of afschriften verstrekken van de gegevens die wij verwerken (of hebben verwerkt), waarna wij de verwerking van de gegevens definitief zullen staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u van mening bent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor

Gegevensbescherming.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker kan op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn toegang tot deze gegevens te verlenen. Wij hebben Google niet toegestaan de ontvangen analysegegevens te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derden

Indien softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, wordt dit in dit privacybeleid vermeld.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. U vindt echter altijd de meest actuele versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds gegevens over u verwerken, zullen wij u per e-mail informeren.

Contactgegevens

GreenResults OÜ

 

Tornimäe 310145 Tallinn, Estland

(062) 441-4138 thomas@dutchgreenalternative.com

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Thomas Sondermeijer

 

Sluit