Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Naleving en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Termijnzaken: opzegging, beëindiging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenprocedure
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities

De volgende termen worden in deze voorwaarden gedefinieerd:

Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over de afkoelingsperiode

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand sluit met de handelaar;

Dag: Kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de onderneming in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het door de handelaar verstrekte modelformulier voor herroeping dat de consument moet invullen indien hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de handelaar georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten;

techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor de sluiting van een overeenkomst, zonder dat consument en handelaar gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

GreenResults OÜ
Tornimäe 3
10145 Tallinn
Estonia

T (020) 221-6195
E thomas@dutchgreenalternative.com
HANDELSKAMMER 16624464
identificatienummer voor de belasting over de toegevoegde waarde
Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de handelaar kunnen worden ingezien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos aan hem zullen worden toegezonden.

In afwijking van het vorige lid wordt, wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand aan de consument in elektronische vorm ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bijzondere product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem meest gunstige bepaling.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, zullen de rest van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en zal de betreffende bepaling onverwijld, in onderling overleg, vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Situaties die niet door deze Algemene Voorwaarden worden gedekt, moeten worden beoordeeld "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie of de inhoud van één of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden zal worden geïnterpreteerd "in overeenstemming met" deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is aan verandering onderhevig. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om de consument in staat te stellen het aanbod naar behoren te beoordelen. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De afbeeldingen van de producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten. Het bedrijf kan niet garanderen dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat informatie waaruit de consument kan opmaken welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de mogelijke kosten van de overdracht;

de wijze waarop de overeenstemming moet worden bereikt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs garandeert;

het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het gewone basistarief voor de gebruikte communicatietechniek;

of de overeenkomst na de sluiting ervan wordt gearchiveerd en, zo ja, hoe zij door de consument kan worden geraadpleegd;

de wijze waarop de consument de informatie die hij in het kader van de overeenkomst heeft verstrekt, kan controleren en desgewenst corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;

alle andere talen dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de consument die gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een langere transactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de handelaar onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, treft de handelaar passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beschermen en een veilige webomgeving te waarborgen. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de handelaar passende beveiligingsmaatregelen.

De handelaar kan zich - binnen het wettelijk kader - op de hoogte stellen van de mogelijkheden van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de handelaar op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen

Het adres van de handelszaak van de handelaar waar de consument klachten kan indienen;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding van het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na de aankoop;

de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de handelaar deze gegevens al vóór de sluiting van de overeenkomst aan de consument heeft meegedeeld;

de vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

In geval van een uitgebreide transactie geldt het bepaalde in het vorige lid slechts voor de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betrokken produkten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij aflevering van de producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument en de ondernemer aangewezen vertegenwoordiger.

Tijdens de afkoelfase zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - voor zover mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de handelaar retourneren, conform de door de handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij de handelaar daarvan binnen 14 dagen na ontvangst van het product in kennis stellen. De consument moet dit doen door gebruik te maken van het modelformulier of een ander communicatiemiddel zoals een e-mail. Nadat de consument heeft meegedeeld dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet hij het product binnen 14 dagen terugsturen. De consument moet bewijzen dat hij de geleverde goederen tijdig heeft teruggezonden, bv. met een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet te kennen heeft gegeven dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, of het product niet aan de handelaar heeft teruggezonden, is de koop een feit.

In het geval van de levering van diensten:

In geval van dienstverlening heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, hoeft hij alleen de kosten van de terugzending te dragen.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat de goederen reeds bij de handelaar zijn aangekomen of dat een sluitend bewijs van de terugzending kan worden overgelegd. De terugbetaling geschiedt via hetzelfde door de consument gebruikte betaalmiddel, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel.

Als de goederen beschadigd zijn als gevolg van een verkeerde behandeling door de consument, is de consument aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product indien de handelaar niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt; dit moet gebeuren vóór de sluiting van de verkoopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De handelaar kan de consument uitsluiten van het herroepingsrecht voor de in de leden 2 en 3 beschreven producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten

door de handelaar bereid volgens de specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel bederven of verouderen;

waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Voor individuele kranten en tijdschriften;

Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

Voor hygiënische producten waarvan de consument het zegel heeft verbroken.

 

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten

voor logies, vervoer, gastvrijheid of vrijetijdsbesteding op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

met de levering waarvan vóór het verstrijken van de bedenktijd met uitdrukkelijke instemming van de consument een begin is gemaakt; betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de handelaar producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dit verband met de schommelingen van de prijzen en het feit dat de opgegeven prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de sluiting van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

zij uit wettelijke bepalingen of regelingen voortvloeien; of

heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en vergissingen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. In geval van drukfouten is de contractant niet verplicht het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, garandeert de handelaar ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden.

Eventuele gebreken of gebrekkig geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten moeten in de originele verpakking en in nieuwe staat worden geretourneerd.

De garantieperiode van de Ondernemer komt overeen met de garantieperiode van de Fabrikant. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of aangepast of door derden heeft laten repareren en/of aanpassen;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de opdrachtnemer en/of op de verpakking zijn behandeld;

de ontoereikendheid is geheel of gedeeltelijk te wijten aan voorschriften die de Staat heeft vastgesteld of zal vaststellen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft opgegeven.

Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument met een langere leveringstermijn heeft ingestemd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle leverdata zijn indicatief. De consument kan geen rechten ontlenen aan de vermelde leveringstermijnen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding als bedoeld in lid 3 van dit artikel zal de handelaar het door de consument betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien het niet mogelijk is een besteld product te leveren, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet worden uitgesloten voor vervangende artikelen. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Transacties met een langere looptijd: duur, beëindiging en verlenging

Planning

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten opzeggen

op elk moment opzeggen en niet alleen op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode;

om ze tenminste af te maken zoals hij ze heeft afgemaakt;

altijd eindigen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft vastgesteld.

 

Uitbreiding

Een voor een bepaalde duur gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de regelmatige levering van goederen (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, kan niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.

In afwijking van het vorige lid kan een overeenkomst van bepaalde duur voor de geregelde bezorging van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument het recht heeft de verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode op te zeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten hoogste een maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd betreffende de geregelde levering van goederen of de verrichting van diensten kan alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op elk moment te beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten hoogste één maand, die in geval van regelmatige levering van dag- en weekbladen en tijdschriften niet langer dan drie maanden mag bedragen, maar minder dan één keer per maand mag bedragen.

Een tijdelijk contract voor de regelmatige bezorging van dag- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na afloop van een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 7 werkdagen na het begin van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. Bij een overeenkomst voor de verlening van een dienst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte gegevens of de aangegeven betaling onverwijld aan de exploitant te melden.

In geval van niet-betaling door de consument heeft de handelaar behoudens wettelijke beperkingen het recht om de consument alle redelijke kosten in rekening te brengen waarvan hij vooraf in kennis is gesteld.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk worden omschreven en bij de handelaar worden ingediend binnen twee maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de handelaar ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de handelaar binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat aan de geschillenbeslechtingsprocedure is onderworpen.

Bij klachten moet de consument eerst contact opnemen met de handelaar. Indien de webwinkel is aangesloten bij de Stichting WebwinkelKeur en klachten niet in der minne kunnen worden opgelost, dient de consument zich te wenden tot de Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen. Controleer via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft. Als er dan nog geen oplossing is, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie die is ingesteld door de Stichting WebwinkelKeur, waarvan het oordeel bindend is en waarmee zowel de handelaar als de consument instemmen. Het voorleggen van een geschil aan deze commissie brengt kosten met zich mee, die de consument aan de commissie moet betalen. Het is ook mogelijk om klachten in te dienen via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de contractant niet op, tenzij de contractant schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zelfs als de consument in het buitenland woont.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.