Gratis verzending bij bestellingen van meer dan €65

Word lid van onze Facebook-gemeenschap

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Termijntransacties: looptijd, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenprocedure
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - De Commissie is van mening dat de Commissie de volgende maatregelen moet nemen Abonnement 

De volgende begrippen worden in deze voorwaarden gedefinieerd:

Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen; Lees alles over de afkoelingsperiode

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: Kalenderdag;

Termijntransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een bepaalde periode is gespreid;

Duurzame drager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het door de handelaar verstrekte modelformulier voor herroeping dat de consument moet invullen als hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand binnen een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen en/of diensten, zulks tot en met het sluiten van de overeenkomst;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

GreenResults OÜ
Tornimäe 3
10145 Tallinn
Estland

T (020) 221-6195
E thomas@dutchgreenalternative.com
KAMER VAN KOOPHANDEL 16624464

BTW-identificatienummer EE102564897

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de handelaar zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

In afwijking van het vorige lid wordt, wanneer de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden vóór de sluiting van de overeenkomst op afstand in elektronische vorm aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Indien naast deze algemene voorwaarden bijzondere product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem gunstigste bepaling.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden ingetrokken, blijven de rest van het contract en deze Algemene Voorwaarden van kracht en wordt de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Situaties die niet onder deze Algemene Voorwaarden vallen, moeten beoordeeld worden "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele onduidelijkheden met betrekking tot de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden moeten "naar de geest" van deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden gebonden is, wordt dit uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in de offerte zijn indicatief en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De afbeeldingen van de producten zijn een getrouwe weergave van de aangeboden producten. Het bedrijf kan niet garanderen dat de getoonde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat informatie waaruit de consument kan opmaken welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:

de prijs inclusief belastingen;

de mogelijke kosten van de overdracht;

de wijze waarop het akkoord moet worden bereikt en welke maatregelen daarvoor nodig zijn;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van het contract;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod of de termijn waarbinnen de handelaar de prijs garandeert;

het bedrag van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na het sluiten ervan wordt gearchiveerd en, zo ja, hoe deze door de consument kan worden geraadpleegd;

de wijze waarop de consument de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte informatie kan controleren en desgewenst corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;

alle andere talen dan het Nederlands waarin het contract kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de handelaar is onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimumduur van de overeenkomst op afstand in geval van een langere transactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarin gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de elektronische aanvaarding van het aanbod. Zolang deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer verstrekt de consument de volgende informatie, samen met het product of de dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

Het adres van de vestiging van de handelaar waar de consument klachten kan indienen;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke melding van de uitsluiting van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na de aankoop;

de in artikel 4, lid 3, van deze voorwaarden bedoelde gegevens, tenzij de handelaar deze reeds vóór de sluiting van de overeenkomst aan de consument heeft medegedeeld;

de vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.

In het geval van een verlengde transactie is de bepaling van het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betrokken producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van de producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen vertegenwoordiger en de handelaar het product hebben ontvangen.

Tijdens de afkoelingsfase zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - voor zover mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij de handelaar daarvan binnen 14 dagen na ontvangst van het product op de hoogte stellen. De consument moet dit doen via het modelformulier of een ander communicatiemiddel zoals een e-mail. Nadat de consument heeft meegedeeld dat hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet hij het product binnen 14 dagen terugzenden. De consument moet bewijzen dat hij de geleverde goederen tijdig heeft teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending.

Indien de klant na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de handelaar heeft teruggezonden, is de aankoop een feit.

In het geval van dienstverlening:

Bij de levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een termijn van ten minste 14 dagen, ingaande op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, hoeft hij alleen de kosten van de retourzending te dragen.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is dat de goederen reeds bij de ondernemer zijn aangekomen of dat afdoende bewijs van de terugzending kan worden geleverd. De terugbetaling geschiedt via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel.

Indien de goederen zijn beschadigd als gevolg van een onjuiste behandeling door de consument, is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een waardevermindering van het product als de handelaar niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt; dit moet gebeuren vóór de sluiting van de verkoopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de in de leden 2 en 3 omschreven producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts geldig indien de handelaar dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten

door de handelaar bereid volgens de specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die wegens hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Die snel bederven of verouderen;

waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Voor individuele kranten en tijdschriften;

Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

Voor hygiëneproducten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

De uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten

voor logies, vervoer, gastvrijheid of recreatieve activiteiten die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd;

waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen vóór het verstrijken van de bedenktijd; op weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat de vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of voorschriften.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer daarmee heeft ingestemd en:

zij voortvloeien uit wettelijke bepalingen of voorschriften; of

heeft de consument het recht de overeenkomst op te zeggen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van de producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en vergissingen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de opdrachtnemer niet verplicht het product tegen een verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de handelaar, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de handelaar kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat te worden geretourneerd.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de garantietermijn van de fabrikant. De Ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing indien

de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of door derden heeft laten repareren en/of wijzigen;

De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of worden anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de opdrachtnemer en/of op de verpakking behandeld;

de ontoereikendheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de Staat heeft vastgesteld of zal vaststellen met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.

De plaats van levering is het adres dat de consument aan het bedrijf heeft gegeven.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertijden zijn indicatief. Aan de opgegeven levertijden kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding als bedoeld in lid 3 van dit artikel betaalt de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug.

Indien een besteld product niet kan worden geleverd, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Transacties met een langere looptijd: duur, beëindiging en verlenging

Planning

De consument heeft te allen tijde het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot regelmatige levering van goederen (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden bedoelde overeenkomsten opzeggen

te allen tijde opzeggen en niet alleen op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode;

ze tenminste afmaken zoals ze door hem zijn afgemaakt;

altijd eindigen met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft vastgesteld.

Uitbreiding

Een overeenkomst die voor een bepaalde periode is gesloten en betrekking heeft op de regelmatige levering van goederen (met inbegrip van elektriciteit) of diensten, kan niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd voor de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen of tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument het recht heeft die verlengde overeenkomst aan het einde van de verlengingsperiode op te zeggen met een opzeggingstermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd betreffende de regelmatige levering van goederen of dienstverlening mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument het recht heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, die niet langer mag zijn dan drie maanden wanneer het gaat om de regelmatige levering van dag-, nieuws- en weekbladen of tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand.

Een tijdelijke overeenkomst voor de regelmatige levering van dag- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

Indien een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, kan de consument deze na afloop van een jaar te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het verstrijken van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen betaald binnen 7 werkdagen na het ingaan van de in artikel 6, lid 1, bedoelde bedenktijd. In geval van een overeenkomst voor het verlenen van een dienst gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte gegevens of de aangegeven betaling onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de handelaar binnen twee maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat onderworpen is aan de geschillenprocedure.

Bij klachten dient de consument eerst contact op te nemen met de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij de Stichting WebwinkelKeur en klachten niet in der minne kunnen worden opgelost, dient de consument contact op te nemen met de Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), die kosteloos zal bemiddelen. Controleer via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/ of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft. Als er dan nog geen oplossing is, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de onafhankelijke geschillencommissie van de Stichting WebwinkelKeur, waarvan het oordeel bindend is en waar zowel de ondernemer als de consument zich in kunnen vinden. Aan het voorleggen van een geschil aan deze commissie zijn voor de consument kosten verbonden. Het is ook mogelijk om klachten in te dienen via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van Opdrachtnemer niet op, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden bewaard op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 - De Commissie is van mening dat de Commissie de volgende maatregelen moet nemen Abonnement 

1e aanbod en aanvaarding: Door het gratis product te bestellen, aanvaardt de klant de voorwaarden en gaat hij ermee akkoord om na een maand een nieuw flesje CBD-olie tegen de overeengekomen prijs te ontvangen.

2. automatische verlenging: het abonnement wordt na één maand automatisch verlengd tegen de overeengekomen prijs, tenzij de klant het abonnement opzegt of onderbreekt. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de komende verlenging en de bijbehorende kosten.

3. recht op opzegging of onderbreking: de klant heeft het recht om het abonnement op elk moment op te zeggen of te onderbreken door in te loggen op zijn account op de website of door contact op te nemen met de klantendienst. De opzegging of onderbreking wordt onmiddellijk van kracht en de klant wordt geen toekomstige verlengingen in rekening gebracht.

4. niet-retourneerbare abonnementsproducten: Abonnementsproducten, inclusief automatisch verlengde CBD-olieflesjes, kunnen na verzending niet worden geretourneerd of terugbetaald, tenzij het product defect is of niet voldoet aan de EU-wetgeving inzake consumentenbescherming. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het product bij levering te controleren en eventuele problemen binnen 14 dagen na ontvangst te melden.

Deze algemene voorwaarden zijn in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake e-commerce, consumentenbescherming en gegevensbescherming en worden duidelijk aan de klant meegedeeld tijdens het bestelproces en in het gedeelte "Algemene voorwaarden" op de website. De klant wordt ook geïnformeerd over zijn rechten en de toepasselijke wetgeving, waaronder de EU-Richtlijn betreffende consumentenrechten (2011/83/EU) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (EU) 2016/679.